Road Transportation in Nigeria

Vocabulary

Awakọ̣̀


                          Ọ̀kadà/Alùpùpù


 

Ọlọ́kadà


Kẹ̀kẹ́


 

                            Takisí


                                                           Kẹ̀kẹ́ Marwa


 

             Bọ́ọ̀sì gígùn (Long Bus)


                                  Dáńfó       

           

License

Materials for Yoruba Learners Copyright © by kdthomp3. All Rights Reserved.