Talking about Seasons and the Weather

Useful Vocabulary and Expressions

Ìgbà òjò Rainy season
Ìgbà ọyẹ́ harmattan
Ìgbà ẹ̀ẹ̀rùn/ọ̀gbẹlẹ̀ dry season
Ìgbà sọ́mà summer
Ìgbà wíńtà winter
Ìgbà fọ́ọ̀lù fall
Ìgbà spríǹgì spring
Òjò ń rọ̀ it is raining
Òòrùn ń ràn the sun is shining
Òsùpá ń ràn the moon is shining
Ààrá ń sán it is thundering
Afẹ́fẹ́ ń fẹ́ the wind is blowing
Ilẹ̀ ń yọ̀ the ground is slippery
Yìnyín Snow

Warm-up Exercise for Classroom Discussion

What are the different seasons of the year in your country? Describe the weather conditions of each season. What do people do in different weather conditions? What kinds of food do they eat? What kind of cloths do they wear?

License

Materials for Yoruba Learners Copyright © by kdthomp3. All Rights Reserved.