Sura ya tano [5]

35 Matumizi ya Lugha

Sura ya Tano
SARUFI: MNYAMBULIKO WA KUFANYIA

The Prepositional Extension is often translated into English by a verb and a preposition.

Simple Form               Form with an Extended Root

       -pik-, cook                 -piki-, cook for someone/something
-som-, read                -some-, read to someone/for someone/something

-chagu-, choose        -chaguli-, choose for someone/something
-ondo-, remove         -ondole-, remove (something) for someone/something

-nyw-, drink              -nywe-, drink for someone/something
-l-, eat                       -li-, eat for/instead of someone/something

jibu, answer              -jibi-, answer for/instead of someone/something
samehe, forgive         -samehe-, forgive for/instead of someone/something

The vowels occurring in the extension are i/e, depending on the vowels in the root. See examples above.

Root vowel                Extension vowel
i, u. a                                     i
e, o                                       e
No vowel                             i/e-memorize the monosyllabic extensions

If a root ends in a vowel, e.g. -chagu-, an ‘l’ is inserted before the extension vowel: -chaguli-. Foreign-origin words may fall in between these categories, and they have a foreign end vowel. E.g. jibu, answer –> jibia answer instead of/for, or samehe, forgive –> samehea, forgive for/instead of.

Proverbs
*          Mtoto akililia wembe, mpe.
If a child cries for a razor, give it to them.
(One learns from experience.)
lia, cry                   lilia, cry for/about

*           Mcheza na matope humrukia.
One who plays with mud, it usually flies at them.
(If you play with fire, you may get burnt.)
-ruka, fly                  rukia, fly at someone/something

MAZOEZI.
Zoezi la kwanza. Tunga sentensi kama unavyoona hapa chini. Tafsiri sentensi zako mpya.

*               Flora alisoma.
–>            Flora alinisomea.
[Flora read. –> Flora read to me.]

  1. Rosa alipika. Rosa …
  2. Honorata ataleta ndizi. Honorata … ndizi.
  3. Wavulana wamezungumza. Wavulana ….
  4. Mtoto alikojoa. Mtoto ….
  5. Stella anafungua mlango. Stella …. mlango.
  6. Ndalo alipunguza bei. Ndalo …. bei.
  7. Charles aliondoa nguo. Charles … nguo.
  8. Mwalimu atapiga simu. Mwalimu …. simu.
  9. Msichana alifua nguo. Msichana …. nguo.

Zoezi la pili. Tunga sentensi mbalimbali zitakazoonyesha sarufi hii. Kwa mfano:

*            Dada anasoma.
–>         Dada anatusomea.
–>         Dada, kwa nini hutatusomea?
–>         Sijui kwa nini dada hajatusomea.
[(My) sister is reading. –> Sister is reading to us./Sister, why
won’t you read to us? / I don’t know why sister hasn’t read to
us.]

1          Dada analeta maji.
2          … fungua deski
3          … nunua viatu
4          … fyeka majani
5          … chagua kitabu
6          … pika chakula
7          … imba wimbo
8          … haribu biashara
9          … tunza mtoto
10        … nywa pombe

Zoezi la tatu. Tafsiri.
Mifano yote imetoka katika Sura ya Tatu ya riwaya.

1          Mwewe alikuwa amekwishachukua kifaranga kingine. [..] Wasichana
walianza kumtupia mawe lakini hayakumfikia.
2          Siku hiyo Zakaria alimpitia Ndalo kwenda kilabuni.
3          Jua lilipotua, Bigeyo alimleta Stella nyumbani. Alimwombea toba kwa
mama yake.
4          “Ombe, ombe,” Zakaria alijibu kwa sauti hafifu sana.
Waliogopa kumpatia “Ombe.” Badala yake walimtayarishia uji.
5          […] Zakaria alikuwa akinunulia watu pombe ovyo […]
6          Stella aliwaona [walevi] wakikojolea michungwa, migomba, maua
yao-hata nyumba.
7          [..] mto mmoja alimwendea Rosa akamwambia: “Mai children! We
know Anglish Makerere I, Makerere I
.”
8          Mzee mmoja alikuwa akisema kwamba atakayemnunulia madebe
mawili ya pombe atampatia binti yake aoe.

Zoezi la nne. Kusema.
Wanafunzi wawili watunge mazungumzo mafupi wakitumia sarufi hii. Kwa mfano:
1        Hospitalini: mgonjwa anaomba msaada kwa sababu anashindwa kufanya
shughuli mbalimbali, k.m. kusoma, kuandika barua, kufungua bahasha,
n.k.
2          Shuleni: mwalimu anashindwa kufundisha darasa. Anaomba msaada
kufundisha, kusahihisha insha, kutoa maksi, pata chaki, n.k.
3          Hotelini: wageni wawili wanamwomba mhudumu alete maji ya kunywa,
mpishi apike samaki, mhudumu mwingine aandike jina la samaki, apate
bia baridi, aulize mapishi ya ugali, n.k.
***      Wanafunzi wacheze michezo hii mifupimifupi.

Zoezi la tano. INSHA.
Andika insha juu ya msaada uliopata katika maisha yako. Tumia mifano mingi ya sarufi hii. Usisahau kutumia methali moja.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Mazoezi ya Rosa Mistika Copyright © by Magdalena Hauner is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book

Feedback/Errata

Comments are closed.