Hmong

Cov Lus Txuas: Conjunctions

Cov Lus Txuas

Yog tias koj xav kawm hais lus thiab sau lus Hmoob zoo heev, koj yuav tsum kawm siv cov lus txuas. Cov lus txuas, los yog “conjunctions” hauv lus Askiv, pab ua tiav kab lus. Ua ntej, peb yuav saib qee lus txuas uas koj yuav hnov thiab nyeem feem ntau.

 1. Ces: Then, So Then
 2. Thiab: And/Also
 3. Nrog: With
 4. Tiam Sim/Tab sis: But
 5. Vim Hais Tias: Because
 6. Los Yog/Los Sis: Or
 7. Tsis Tas Li Ntawd: Also, In Addition To That
 8. Tias: That (when talking about speech or thought)
 9. Uas: That (all other instances)
 10. Txog: About
 11. Kom: So That
 12. Yog Hais Tias: If
 13. Tej Zaum: Maybe
 14. Rau: To/For
 15. Cia: To Let

Tam sim no, peb yuav xyaum cov lus txuas. Nyeem cov kab lus hauv kab thiab ua tiav nrog ib lo lus txuas. Koj yuav siv txhua lo lus ib zaug xwb.

 1. Kuv hais lus rau cov neeg no _____ kuv paub lawv zoo heev.
 2. Lawv tau teb tus xibfwb lawm _____ tsis tau?
 3. Nws hais _____, “kuv nyiam noj mov nrog kua txob.”
 4. Kuv tsis totaub phau ntawv no. _____, nws tsis totaub thiab.
 5. Tus aub hais tsis tau _____ nws tsem tau.
 6. Cov neeg hais _____ peb los nrog lawv uasi.
 7. Kuv muaj ib qho khoom plig _____ koj.
 8. Hnub no peb noj fawm. Peb tsau plab _____ peb tau pw tom qab!
 9. Ib tug muv yog tso dub _____ daj.
 10. Lawv sawv tsis taus mus nqa cov khoom ces _____ kuv mus nqa rau lawv.
 11. Nej puas paub _____ keeb kwm Hmoob?
 12. Koj puas mus saib ib zaj yeej yab kiab nrog peb? _____, nej yuav mus qhov twg?
 13. Paj Ntaub yog ib yam _____ pib ploj hauv teb chaws Meskas.
 14. _____  yog ib hnub txias, kuv rov qab mus pw, tab sis hnub no yog ib hnub sov ces kuv tau mus chav kawm.
 15. Thaum kuv kho siab, kuv nyiam taug kev _____ kuv tus phoojywg thiab kuv tus aub.

 


Cov Teb: 

 1. Vim Hais Tias
 2. Los Yog/Los Sis
 3. Tias
 4. Tsis Tas Lis Ntawd
 5. Tab Sis/Tiam Sim
 6. Kom
 7. Rau
 8. Ces
 9. Thiab
 10. Cia
 11. Txog
 12. Tej Zaum
 13. Uas
 14. Yog Hais Tias
 15. Nrog

 

*Ua tsaug os Xibfwb Npib! Yog tias koj xav kawm ntau dua, nyeem “YuamSij Qhib Lus: Success in Hmong for Accelerated Learners” sau Bee Vang-Moua, daim ntawv 79-81!

 

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Resources for Self-Instructional Learners of Less Commonly Taught Languages Copyright © by University of Wisconsin-Madison Students in African 671 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.