Malagasy

Malagasy: Medical 5 – Dialogues 1

Bevohoka ny sipako. My girlfriend is pregnant. bevohoka – pregnant
Lazainy fa matavy izy. She says that she is fat. matavy – fat
Milaza izy fa matavy.
Milaza izy hoe matavy.
She says that she is fat.
Hoy aho hoe mahafatifaty izy. I say that she is chubby cute.
Taorian’izay dia nilaza izy fa tsy zaza ka nokapohiny aho. After that, she said she was not a baby and she hit me.
Narary mafy izany! It hurt a lot! marary (verb) – to hurt / to be sick
marary (Adj) – sick/ill
Nankany amin’ny dokotera aho satria nisy mangana teo amin’ny lohako.

Nandeha tany amin’ny mpitsabo aho satria nisy mangana teo amin’ny lohako.

I went to the doctor because I had a bruise on my head. dokotera – doctor

mpitsabo – medical provider

Nanontany ahy ny dokotera hoe inona no nitranga. The doctor asked me what happened. manontany – to ask
Hoy aho taminy, fa nihomehy izy. I told him, but he laughed. tamin’ny / taminy – past tense of amy (with)

mihomehy – to laugh

homey – laugh

Nilaza izy fa tsy misy fanafody ho an’ny vendrana. He said that there was no prescription for being stupid. vendrana – stupid (adj)
fahavendranana – stupidity
adala – crazy
Nilaza ahy hoe nitelina aspirine aho izy. He told me to swallow some aspirin.
Nomeny vaksiny ho an’ny gripa koa aho. He also gave me a shot for the flu.
Naratra ilay tsindrona. The injection hurt.
Tsy nahazo tsindrona ho an’ny COVID aho satria efa nanana iray. I did not get a shot for COVID because I already had one.
Mbola bevohoka ny sipako. My girlfriend is still pregnant.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Resources for Self-Instructional Learners of Less Commonly Taught Languages Copyright © by University of Wisconsin-Madison Students in African 671 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, except where otherwise noted.